Антикорупційна програма від 12.11.2020 року № 1611-адм

 

                                                                      Затверджено                     

                                                        Наказ  ДУ «Хмельницький       

                                                        обласний лабораторний           

                                                        центр МОЗ України»                   

                                                           від 12.11.2020 року № 161/1-адм

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

 

Преамбула

      Цією Антикорупційною програмою ДУ “Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” (далі – лабораторний центр) проголошує, що її працівники, генеральний директор у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом нульової терпимості до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаним з нею діям (практикам).

      Розділ 1. Загальні положення

      1.1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності лабораторного центру.

      1.2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та Типовою Антикорупційною програмою.

      1.3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

      1.4. Антикорупційну програму затверджено наказом генерального директора лабораторного центру після її обговорення з працівниками лабораторного центру.

      Розділ 2. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

      2.1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками лабораторного центру, включаючи генерального директора.

      2.2. Антикорупційна програма також застосовується лабораторним центром у її правовідносинах із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

      2.3. Відповідальними за виконання (реалізацію) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень є:

      1) генеральний директор лабораторного центру;

      2) уповноважена особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми, правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;

      3) працівники лабораторного центру (далі – працівники) – у випадках, прямо визначених в Антикорупційній програмі.

      Розділ 3. Антикорупційні заходи у діяльності лабораторного центру

      3.1. Лабораторний центр забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

      3.2. Антикорупційні заходи включають:

      1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності лабораторного центру;

      2) антикорупційні стандарти і процедури.

      3.2.1.Основними антикорупційними стандартами і процедурами лабораторного центру є:

      1)вступний інструктаж для нових працівників щодо змісту Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

      2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;

      3) антикорупційне застереження в правочинах, трудових договорах, положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях працівників;

      4) критерії обрання ділових партнерів лабораторного центру;

      5) обмеження щодо підтримки лабораторним центром політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

      6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

      7) здійснення уповноваженою особою функцій щодо запобігання корупції;

      8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи   накладення дисциплінарних стягнень;

      9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

      10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

      11) обмеження щодо подарунків;

      12) нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми.

Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності лабораторного центру

      3.3.Лабораторний центр не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

      3.4. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

      3.5. Оцінка корупційних ризиків в лабораторному центрі проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – комісія).

      Порядок діяльності та склад комісії, затверджується генеральним  директором.

      До складу комісії входять: уповноважена особа, керівники структурних підрозділів лабораторного центру, а також працівники, визначені генеральним директором за погодженням з уповноваженою особою.

      Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою уповноваженої особи, до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші особи лабораторного центру, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

      Уповноважена особа, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в лабораторному центрі.

      3.6. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності працівників.

      3.7. Корупційні ризики у діяльності лабораторного центру, поділяються на внутрішні та зовнішні.

      3.7.1. Внутрішні корупційні ризики знаходяться в організаційно- управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності лабораторного центру.

      3.7.2. Зовнішні корупційні ризики знаходяться у діяльності ділових партнерів, в тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими лабораторний центр перебуває у ділових правовідносинах.

      3.8. За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснюється їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами у порядку, визначеному положенням про комісію.

Антикорупційні стандарти і процедури

      3.10. З метою формування належного рівня антикорупційної культури уповноваженою особою для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені лабораторного центру, проводиться обов’язковий вступний інструктаж із положень Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

      3.13. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до Правил внутрішнього трудового розпорядку та  колективного договору.

      3.14. Ділові партнери лабораторного центру (орендарі,  продавці тощо) обираються згідно з об’єктивними критеріями, які базуються на прозорості, конкурентності, якості, надійності, ціні та вигідності.

      3.15. Для повідомлення працівникам про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, уповноважена особа розміщує відповідну інформацію на офіційному сайті лабораторного центру:

      – номер телефону для здійснення повідомлень: 76-35-04

      – адреса електронної пошти для здійснення повідомлень: naorgotdel@gmail.com

 

Розділ 4. Норми професійної етики працівників

      4.1. Працівники  під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.

      4.2. Працівники толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

      4.3. Працівники діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

      4.4. Працівники сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна лабораторного центру.

      4.5. Працівники  не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

      4.6. Працівники  незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони становлять загрозу правам, що охороняються законом, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству .

      4.7. Працівники самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

      У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник  вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника або директора лабораторного центру.

Розділ 5. Права і обов’язки  працівників (крім уповноваженої особи)

 

      5.1. Генеральний директор, працівники та інші особи, що діють від імені лабораторного центру, мають право:

      1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

      2) звертатися до уповноваженої особи за консультаціями та роз’ясненнями щодо Антикорупційної програми.

      5.2. Генеральний директор, працівники  зобов’язані:

      1) дотримуватися вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також підтримувати і забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

      2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів лабораторного центру;

      3) невідкладно інформувати уповноважену особу, генерального директора про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками  або іншими фізичними або юридичними особами, з якими лабораторний центр перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

      4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

      5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю лабораторного центру;

      6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю лабораторного центру.

      5.3. Працівникам, генеральному директору забороняється:

      1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

      2) використовувати будь-яке майно лабораторного центру чи її кошти в приватних інтересах;

      3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та лабораторним центром;

      4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами лабораторного центру, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені відповідними правочинами;

      5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та лабораторним центром;

      6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

      5.4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з лабораторним центром, особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.

      5.5. Працівникам, генеральному директору забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями.

      5.5.1. Працівники, генеральний  директор можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5.5. Антикорупційної програми, якщо вартість таких подарунків не перевищує  двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

      1) даруються близькими особами;

      2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

      5.5.2. У разі виявлення неправомірного подарунка у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка, працівники,  директор зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

      1) відмовитися від пропозиції;

      2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

      3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

      4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або уповноважену особу чи директора лабораторного центру.

      5.5.3. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або уповноваженою особою чи директором лабораторного центру.

      У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є директором лабораторного центру або уповноваженою особою, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків директора лабораторного центру у разі його відсутності.

      5.5.4. Працівники, генеральний директор, а також особи, які діють від імені лабораторного центру зобов’язані утримуватися від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю лабораторного центру.

      Пропонувати подарунки дозволено лише у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

      Загальну політику лабораторного центру щодо пропозицій подарунків від імені лабораторного центру в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає керівник, із врахуванням вимог закону.

      5.5.5. Про кожен факт пропозиції подарунку або отримання подарунку в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність, працівники, директор лабораторного центру протягом одного робочого дня письмово повідомляють уповноважену особу за встановленою формою.

Розділ 6. Права і обов’язки уповноваженої особи

      6.1. Уповноважена особа не призначається генеральним директором, її обов’язки може виконувати один із працівників.

      6.2. Уповноваженою особою може бути  особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

      6.3. Не може  виконувати обов’язки уповноваженої особи за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.

      6.4. Несумісною з діяльністю уповноваженої особи є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю лабораторного центру.

      6.5. Головним завданням уповноваженої особи є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в лабораторному центрі.

      6.6. Уповноважена особа реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій уповноважена особа може залучати (за згодою керівника) інших працівників.

      6.7. Здійснення уповноваженою особою своїх функцій в лабораторному центрі є незалежним. Втручання у діяльність уповноваженої особи з боку працівників, генерального директора, ділових партнерів лабораторного центру, а також інших осіб забороняється.

      Забороняється покладення на уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі її повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання нею повноважень.

      6.8. Генеральний директор зобов’язаний:

      1) забезпечити уповноваженій особі належні організаційні умови праці;

      2) сприяти виконанню уповноваженою особою функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;

      3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації уповноваженої особи, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

      4) за ініціативи уповноваженої особи надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

      6.9. Уповноважена особа для виконання покладених на нього завдань зобов’язана:

      1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

      2) організовувати підготовку внутрішніх документів лабораторного центру з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

      3) розробляти і подавати на затвердження директора внутрішні нормативні акти лабораторного центру з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

      4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками,  директором лабораторного центру Закону і Антикорупційної програми;

      5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

      6) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

      7) забезпечувати підготовку та подання генеральному директору пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

      8) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та /або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

      9) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників, посадових осіб лабораторного центру з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

      10) брати участь у процедурах добору персоналу лабораторного центру;

      11) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами лабораторного центру щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

      12) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором.

      6.10. Уповноважена особа для виконання покладених на неї завдань має право:

      1) отримувати від працівників, генерального директора лабораторного центру письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на неї функцій.

      2) отримувати від підрозділів лабораторного центру інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішньої переписки) стосовно діяльності лабораторного центру, в тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) у закупівлях товарів.

      У разі необхідності уповноваженій особі надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів, уповноваженій особі за рішенням завідувача підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 7 робочих днів з моменту завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;

      3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, правочинів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

      4) отримувати доступ до складських приміщень лабораторного центру, проведення в них інвентаризаційних та контрольних заходів;

      5) отримувати доступ до наявних в лабораторному центрі електронних засобів зберігання і обробки даних, та, у разі необхідності, вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

      6) залучати до виконання своїх функцій за згодою генерального директора працівників  лабораторного центру;

      7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю лабораторного центру;

      8) ініціювати питання про притягнення працівників до відповідальності, в тому числі звільнення з займаних посад за порушення Закону, Антикорупційної програми;

      9) звертатися до генерального директора з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційною програми;

      10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

Розділ 7. Порядок звітування уповноваженої особи

7.1. Уповноважена особа  не рідше ніж один раз на рік в терміни, визначені директором  готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі – Звіт).

      7.2. Звіт повинен включати інформацію щодо:

      1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

      2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

      3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

      4) кількості та результатів проведених перевірок;

      5) фактів перешкоджання належному виконанню уповноваженою особою своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у її діяльність з боку третіх осіб.

      6) планів реалізації положень Антикорупційної програми та наявних пропозицій і рекомендацій.

      7.3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється уповноваженою особою та генеральним директором.

Розділ 8. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

      8.1. Уповноваженою особою здійснюється  нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, генеральним директором лабораторного центру Антикорупційної програми.

      8.2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюється уповноваженою особою у наступних формах:

      1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

      2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників лабораторного центру;

      3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

Розділ 9. Умови конфіденційності інформування уповноваженої особи працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

      9.1. Працівникам лабораторного центру гарантується конфіденційність їх повідомленьгенерального  директора або уповноваженої особи про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, в діяльності інших працівників лабораторного центру та повідомлень про факти підбурення працівників лабораторного центру би до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

      9.2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників лабораторного центру до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками ділових партнерів лабораторного центру.

      Генеральний директор забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

      9.3. Забороняється подавати завідомо неправдиві повідомлення.

      9.4. Повідомлення працівників лабораторного центру про виявлення ознак, вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, можуть бути анонімними.

      Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень підлягає розгляду лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника лабораторного центру або його ділових партнерів лабораторного центру та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

      9.5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює уповноважена особа, а якщо повідомлення стосується дій самої уповноваженої особи – визначена генеральним директором.

      9.6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила уповноважену особу про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення іншими працівниками корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

      Уповноважена особа та особи, залучені нею до перевірки викладеної у повідомленні, інформації, не в праві її розголошувати. Особа, винна у розголошення конфіденційної інформації, несе відповідальність згідно з законом.

Розділ 10. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

      10.1. Генеральний директор та/або уповноважена особа в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в лабораторному центрі.

      10.2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак, корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі – викривач) не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

      10.3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку генерального директора іншим негативним заходам впливу (переведення,  зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

      10.4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача, генеральний директор, уповноважена особа за заявою такого працівника або за власною ініціативою, повиненні невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

      10.5. Заходи для захисту викривача, визначаються генеральним директором спільно з уповноваженою особою і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

Розділ 11. Врегулювання  конфлікту інтересів в діяльності працівників лабораторного центру

 

      11.1. Працівники лабораторного центру зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

      У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у генерального директора лабораторного центру, він письмово повідомляє про це уповноважену особу.

      У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у уповноваженої особи, вона письмово повідомляє про це генерального директора.

      11.2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника. Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

      11.3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

      1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

      2) застосування зовнішнього контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

      3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

      4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

      5) переведення працівника на іншу посаду;

      6) звільнення працівника.

      Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників та посадових осіб лабораторного центру встановлюється уповноваженою особою з урахуванням положень статей 30 – 34 Закону.

      11.4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності генерального директора лабораторного центру приймається МОЗ України.

      11.5. Працівники лабораторного центру можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику та уповноваженій особі. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

Розділ 12. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій уповноваженою особою

      12.1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми  працівники лабораторного центру можуть звернутися до уповноваженої особи за отриманням усного чи письмового роз’яснення.

      12.2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо уповноваженій особі.

      12.3. Уповноважена особа надає усне роз’яснення під час особистого прийому, або у письмовій формі.

      Уповноважена особа може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 5 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

Розділ 13. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

      13.1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми до працівників застосовуються  заходи дисциплінарного впливу.

      13.2.Дисциплінарні стягнення накладаються генеральним  директором лабораторного центру на працівників, відповідно до норм законодавства про працю з урахуванням положень трудового договору і визначеного в лабораторному центрі порядку застосування дисциплінарних стягнень.

Перелік об’єктів зданих під оренду на 2019р

 

Найменування балансоутримувачаВид на найменування об’єкта орендиЦільове використання об’єкта орендиМісцезнаходження об’єкта орендиСтрок дії договору оренди
1Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Мініситерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Частина адміністративного

будинку

під розміщення структурних підрозділів Навчально- методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області для здійснення навчальної діяльності в межах визначених Статутом та чинним законодавством Україним. Старокостянтинів, вул. Миру, 13№ 186б

від 06.11.2017р

по 06.10.2020р

2Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Кабінет

під розміщення аптеки Хмельницької обласної фірми «Фармація»м. Ізяслав,

вул. Б.Хмельницького,

53

№ 132

від 26.05.2017р по 26.04.2020р (продовжений з 26.05.2020р.

по 27.03.2023р.)

3Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Кабінети

під розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і проводить господарську діяльність з медичної практики (ПП «Медичний центр «Звіробій»)м. Старокостянтинів, вул. Миру, 13№ 82

від 02.05.2018р

по 02.04.2021р

4Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Частина адміністративного

будинку

під розміщення структурних підрозділів Городоцької районної державної адміністраціїм. Городок, вул. Гончара, 4а№ 29б

від 01.01.2019р

по 31.12.2021р

5Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Гараж

під розміщення та зберігання матеріальних засобів регіонального резерву Управління

ЖКГ Хмельницької ОДА

м. Хмельницький, вул. Храновського, 12№ 79

від 16.04.2018

по 15.03.2021р

6Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Частина адміністративного будинку та приміщення господарської будівлі з гаражами

під розміщення структурного підрозділу Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій областім. Хмельницький, вул. Пилипчука, 55№152б

від 17.10.2019р

по 17.09.2022р

7Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Гараж

під розміщення гаражу (ФОП Ребрина Ф.М.)смт. Теофіполь, вул. Свободи,1№78

від 10.04.2018р

по 10.03.2021р

8Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Кабінет

під розміщення офісного приміщення (ПП «Шлях Буд Майстер»)м. Деражня, пров.Новий, 3№ 200

від 01.12.2017р.

по 01.11.2020р

9Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Кабінети

під розміщення Городоцького районного відділення судово-медичної експертизим. Городок, вул. Гончара, 4а№ 2б

від 10.11.2019р.

по 10.10.2022р

10Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Кабінети

під розміщення Дунаєвецького міжрайонного відділення судово-медичної експертизим. Дунаївці, вул. Горького, 7/1№178б

від 10.11.2019р

по 10.10.2022р

11Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Частина адміністративного

будинку

під розміщення лабораторії Комунального некомерційного підприємства Дунаєвецької районної ради «Дунаєвецька центральна районна лікарня»м. Дунаївці, вул. Горького, 7/1№35б

від 23.11.2019р

по 31.12.2022р

12Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Кабінети

під розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і проводить господарську діяльність з медичної практики (ПП«Медичний центр «Звіробій»)м. Дунаївці, вул. Горького, 7/1№ 196

від 01.12.2017р

по 01.11.2020р

13Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Кабінети

під розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і проводить господарську діяльність з медичної практики (ПП «Медичний центр «Звіробій»)м. Шепетівка, вул. В.Котика, 70№ 105

від 20.06.2018р

по 20.05.2021р

14Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Кабінети та частина коридору

під розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (ФОП Першікова С.М.)м. Красилів, вул. Грушевського, 100№ 21

від 02.12.2019р

по 02.12.2020р

15Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Гараж

під розміщення гаражу (приватна особа Закасовський П.А.)м. Шепетівка, вул. В.Котика, 70№ 23

від 05.01.2018р

по 05.12.2020р

16Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Гаражі

під розміщення автотранспорту (ФОП Кучер В.В.)смт. Ярмолинці, вул. Шевченка, 14№ 155

від 31.08.2019р

по 10.09.2022р

17Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Кабінет

під розміщення офісного приміщення ( адвокат Гіппіус Олександр Борисович)м. Старокостянтинів, вул. Миру, 13№ 165

від 02.11.2019р

по 02.10.2022р

18Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Кабінет

під розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і провадить господарську діяльність з медичної практики

(ПП «Сіліцея»)

м. Ізяслав,

вул. Б.Хмельницького,

53

№ 176

від 10.11.2019р

по 10.10.2022р

(розірвано)

19Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Кабінет

Гараж

під розміщення офісного приміщення та автотранспорту ( гр. Тимощук Любов Вікторівна)м. Шепетівка, вул. В.Котика, 70№ 154

від 10.10.2019р

по 10.09.2022р

20Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Частина адміністративного

будинку

під розміщення аптеки (ТОВ «Ірина-2»)м. Ізяслав,

вул. Б.Хмельницького,

53

№ 7

від 01.01.2020р

по 01.12.2020р

21Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Кабінети

під розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності і провадить господарську діяльність з медичної практики (ТОВ «Ноділля Медфарм»)м. Ізяслав,

вул. Б.Хмельницького,

53

№ 44

від 20.01.2020р

по 20.12.2022р

22Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Частина адміністративного

будинку

Гараж

під розміщення Городоцької підстанції екстреної медичної допомогим. Городок, вул. Гончара, 4а№34б

від 01.01.2020р

по 31.12.2022р

23Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Гараж

під розміщення гаражу (гр. Маєвський Мар’ян В’ячеславович)м. Хмельницький, вул. Нилипчука, 55№ 138

від 01.08.2019р

по 02.07.2022р

24Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»Нерухоме майно

Кабінети

під розміщення структурного підрозділу Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для здійснення діяльності в межах визначених Положенням та чинним законодавством України.м. Деражня, пров. Новий, 3№ 14б

від 01.01.2019р

по 21.12.2021р